I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna

(informacja ogólna dla uczniów, rodziców, kontrahentów oraz pracowników)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

ul.Zimnej Wody 8

reprezentowana przez dyrektora Adama Sarkowicza.

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz miejskie jednostki organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych” https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny
  Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi zawarte  są w Zarządzeniu Organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Paweł Osiński  tel :32 231-47-32  e-mail: iod@lo1.gliwice.pl
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie następujących przesłanek (RODO):
 • Artykuł 6 pkt.1. lit.c: w związku z realizacją obowiązku prawnego (np. rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, raportowania danych do ministerstwa, prowadzenia dokumentacji szkolnej) w szczególności w związku z przepisami:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Artykuł 6 pkt.1. lit.b: w związku z zawartą umową (np. o pracę, regulamin konkursu, najmu itp.)
 • Artykuł 6 pkt.1. lit.e: w związku działaniami wykonywanymi w interesie publicznym
 • Artykuł 6 pkt.1. lit.f: w związku prawnie uzasadnionym interesem administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób imienia, itp.)
 • Artykuł 6 pkt.1. lit.a: zgoda osoby, której dane dotyczą (pozostałe przypadki)
 1. Dane mogą być udostępniane odbiorcom określonym w rejestrze czynności przetwarzania, takim jak podmioty obsługujące informatycznie placówkę,  dostarczające informatyczne systemy dziedzinowe (dziennik elektroniczny, księgowość), firma świadcząca usługi w zakresie opieki medycznej w  miejscu nauczania i wychowania, medycyny pracy, Urząd miasta Gliwice, banki, urzędy i inne podmioty, które realizują zadania publiczne.
 2. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rejestrze czynności przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy przypadków przetwarzanych na podstawie zgody).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełniania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania na warunkach określonych przez RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania.
 4. Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji, korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, realizacji umowy o pracę, korzystania ze świadczeń socjalnych i podobnych. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 6. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, za wyjątkiem danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, podczas którego system podejmuje decyzję o wytypowaniu kandydata na ucznia na podstawie kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęI Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAdam Sarkowicz
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:13:27
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Gaj-Szczepańska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:13:27
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1-Małgorzata Gaj-Szczepańska2020-09-07 12:23:54
2Informacje o dokumencie: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Podmiot udostępniający informację: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach - Informację wytworzył lub odpowiada za treść: ADAM SARKOWICZ Data wytworzenia informacji: 22-09-2020Małgorzata Gaj-Szczepańska2020-09-07 13:11:24
3nowy wpisMałgorzata Gaj-Szczepańska2020-09-08 10:36:44
4nowy wpisMałgorzata Gaj-Szczepańska2020-09-21 11:26:47
5aktualizacjaMałgorzata Gaj-Szczepańska2021-10-05 11:00:09
6aktualizacjaMałgorzata Gaj-Szczepańska2022-01-03 07:58:07
7aktualizacjaMałgorzata Gaj-Szczepańska2022-01-03 08:14:37
8aktualizacjaMałgorzata Gaj-Szczepańska2022-01-03 08:17:49
9aktualizacjaMałgorzata Gaj-Szczepańska2022-01-03 08:18:22
10aktualizacjaMałgorzata Gaj-Szczepańska2022-01-03 08:19:04