I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach       PN/UZP/01/2021 Gliwice,  21-05-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie 1. W rozdziale 10 SWZ, pkt 1 Zamawiający wymaga złożenia formularza JEDZ tylko od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, natomiast w rozdziale 16 SWZ pkt 10 Zamawiający wymaga złożenia JEDZ wraz z ofertą. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności, czy dokument JEDZ należy składać wraz z ofertą czy nie? Odpowiedź na pytanie 1. Zgodnie z zapisem rozdziału 10 SWZ pkt 1 Zamawiający wymaga złożenia formularza JEDZ tylko od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, z uwagi na prowadzenie postępowania w trybie tzw. „procedury odwróconej”. Pytanie 2. W rozdziale 10 SWZ pkt 3 tiret 3 Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących poszczególnych elementów wyposażenia przez podpisaniem umowy, natomiast w treści Istotnych Postanowień Umowy w par. 2 ust. 12 Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności, w którym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wymagane dokumenty. Odpowiedź na pytanie 2. Zgodnie z zapisem rozdziału 10 SWZ pkt 3 tiret 3 Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów przed podpisaniem umowy. Zapis w umowie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio - § 2 ust. 12 załącznika nr 4 SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie: 12. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące mebli stanowiących wyposażenie przeznaczone do użytkowania: a) certyfikaty na całość konstrukcji mebla - wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń; dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane; b) w celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów, należy przedstawić kartę katalogową z poświadczeniem autentyczności przez wykonawcę, na której będzie przedstawiony proponowany mebel; karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta/dostawcy/wytwórcy mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły - optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Pytanie 3. Wśród załączników do SWZ znajduje się załącznik nr 6, ale z treści SWZ nie wynika, czy Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia wraz z ofertą. Proszę o wyjaśnienie, czy wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie z załącznika nr 6? Odpowiedź na pytanie nr 3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia z załącznika nr 6. Pytanie 4. Wśród dokumentów opublikowanych są 2 wersje formularza ofertowego o nazwach Oferta_(postepowania_wszczete_po_1_stycznia_2021_r.)-[07052021_153755] oraz zalacznik_nr_1_-_wzor_oferty_modyfikacja-[07052021_153756]. Która wersja formularza ofertowego jest obowiązująca? Odpowiedź na pytanie 4. Zamawiający wymaga złożenia oferty według wzoru o nazwie Zalacznik_nr_1_-_wzor_oferty_modyfikacja, umieszczonym na stronie BIP Zamawiającego lub według wzoru załącznik nr 1 – wzór oferty, umieszczonym na miniportalu.uzp.gov  

 
  Z poważaniem Adam Sarkowicz Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach ul. Zimnej Wody 8 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 322314732 fax +48 32 00 sekretariat@lo1.gliwice.eu