ZAŁĄCZNIK NR 9

Oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2021

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY       ______________________________________________________________ (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (adres podmiotu) ______________________________________________________________ (tel./faks, e-mail)  

Stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………..….……… (nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)                                                  na potrzeby realizacji zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych niezbędnych zasobów w zakresie: SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

…………………………………………………………………………………………………………………….……..…… (należy wpisać zakres udostępnienia zasobu)   - sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………...… (należy wpisać w jaki sposób zasób będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia np. w przypadku polisy ubezpieczeniowej, środków finansowych proszę podać sposób w jaki wykonawca będzie mógł z zasobu skorzystać)   - charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem: ……………………………………………………………………………………………………………………….…..…… (należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane zasoby finansowe)   - zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………….…..…… (należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz w jakim zakresie zasoby będą wykorzystane)   - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………….……..…… (należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony)

...............………………………………………… (data i podpis podmiotu udostępniającego zasoby)