Gliwice, 06-05-2021 r.
Oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2021
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ    214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice
e-mail: sekretariat@lo1.gliwice.eu
tel. +48 32/2314732 adres skrzynki ePUAP: I_LO_Gliwice Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://lo1.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12173
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są dostawy.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 39.00.00.00-2 - nazwa: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 37.40.00.00-2 - nazwa: Artykuły i sprzęt sportowy kod CPV: 30.23.60.00-2 - nazwa: Różny sprzęt komputerowy kod CPV: 38.00.00.00-5 - nazwa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) kod CPV: 39.16.21.10-9 - nazwa: Sprzęt dydaktyczny kod CPV: 39.16.20.00-5 - nazwa: Pomoce naukowe

3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęta jest dostawa, montaż z instalacją fabrycznie nowego, częściowego wyposażenia w nowopowstałej hali sportowej z częścią dydaktyczną w ramach rozbudowy istniejącej placówki oświatowej I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego i charakterystyka przedmiotu zamówienia zawarte zostały w części opisowej dokumentacji projektowej opracowanej przez Autorską Pracownię Projektową MANECKI i stanowią załączniki nr 2.1 i 2.2 SWZ.

Zamawiający uwzględniając zakres dostawy wyposażenia podzielił zamówienie na trzy części:

część nr 1 - wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych;kod CPV: 39.00.00.00-2 - nazwa: Meble i wyposażenie, urządzenia domowekod CPV: 38.00.00.00-5- nazwa: Sprzęt laboratoryjnykod CPV: 39.16.21.10-9- nazwa: Sprzęt dydaktycznykod CPV: 39.16.20.00-5- nazwa: Pomoce naukoweDostawą wraz z montażem objęto wyposażenie w pracowniach biologicznych, fizycznych i chemicznych części dydaktycznej nowopowstałego obiektu zgodnie z zestawieniem określonym w załączniku nr 2.1 .

część nr 2 - wyposażenie hali sportowej z zapleczem;kod CPV: 39.00.00.00-2 - nazwa: Meble i wyposażenie , urządzenia domowekod CPV: 37.40.00.00-2 nazwa: Artykuły i sprzęt sportowyDostawą wraz montażem objęto wyposażenie hali sportowej z pomieszczeniem trenerów,  zaplecze gospodarczo-magazynowe zgodnie z zestawieniem określonym w załączniku nr 2.1.

część nr 3 - sprzęt komputerowy i audiowizualny (multimedialny);kod CPV: 30.23.60.00-2 - nazwa: Różny sprzęt komputerowy.Dostawą wraz z montażem i uruchomieniem objęto sprzęt komputerowy i audiowizualny (multimedialny) zgodnie z zestawieniem określonym w załączniku nr 2.2.

Ze względu na specyfikę placówki oświatowej i zakres dostawy, wskazane jest zapoznanie się przez Wykonawcę z usytuowaniem przyłączy poszczególnych mediów niezbędnych do instalacji wyposażenia i sprzętu objętych dostawą. W trakcie montażu wyposażenia i sprzętu, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie w przypadkach koniecznych, będzie zobowiązany dostosowywać istniejące przyłącza mediów w celu zapewnienia prawidłowego montażu poszczególnych elementów wyposażenia.Wykonawca zrealizuje dostawę wraz z montażem i instalacją w terminie ustalonym z zamawiającym w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 12.08.2021 r. Po montażu i instalacji wyposażenia i sprzętu, Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w okresie od dnia 16 sierpnia 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r., zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 szkoleń instruktażowych dla 10 pracowników Zamawiającego.Wykonawca uwzględni charakter obiektu (czynna placówka oświatowa), na terenie którego będą prowadzone dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w realizacji podobnych zamówień w czynnych placówkach oświatowych i uwzględnienia tego faktu w planowanym harmonogramie dostaw i montażu oraz zaleca dokonania wizji lokalnej miejsca planowanych robót na etapie przygotowywania oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.Przedstawione w dokumentacji wskazania na sprzęt i urządzenia z podaniem producenta lub typu należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.

Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru dostawy - daty podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń - przy czym gwarancja nie może być krótsza niż okres gwarancji udzielony przez producentów towaru (jeżeli dotyczy). Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane i  niezbędne w przypadkach wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji. , Wymagany termin rękojmi: 24 miesiące od dnia odbioru dostawy, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. .

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: 31.08.2021 r. Wykonawca zrealizuje dostawę wraz z montażem i instalacją w terminie ustalonym z zamawiającym w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 12 sierpnia 2021 r., natomiast szkolenia instruktażowe pracowników zamawiającego w okresie od dnia 16.08 do 31.08.2021 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał/wykonuje należycie minimum 2 dostawy o podobnym charakterze i wartości. Minimalny poziom wymaganych standardów wartości każdej dostawy nie mniejsza niż:część nr 1 - 600 000 PLN,część nr 2 - 150 000 PLN,część nr 3 - 300 000 PLN.Przy składaniu ofert na więcej niż jedno zadanie wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje dostawy dla części o najwyższej wartości. W przypadku usług wykonywanych i niezakończonych należy podać kwotę usług wykonanych. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
c) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp
d) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp
e) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp
f) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp
g) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp
h) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym tiret wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający spsoób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 • wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera dostawy, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
 • Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące poszczególnych elementów wyposażenia :a) certyfikaty dopuszczające stosowanie oferowanego wyposażenia w placówkach oświatowych wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego typu zaświadczeń, dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane;b) w celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów (parametrów technicznych) należy przedstawić kartę katalogową z poświadczeniem autentyczności przez Wykonawcę, na której będzie przedstawiony element wyposażenia; karta katalogowa musi zawierać nazwę elementu wyposażenia, nazwę producenta/dostawcy/wytwórcy, rysunek lub zdjęcie, wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy proponowane wyposażenie spełnia wymogi projektu.
 • 4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

  UWAGA Załączniki do SWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy: - zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nakierować kursor myszy na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program Microsoft Word lub, - kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

  11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
   
  1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
  2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

  "Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych"
  7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
  12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
  13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
  14. Wymagania dotyczące wadium
  1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część nr 1 - 25 000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych); część nr 2 - 5000 PLN (pięć tysięcy złotych); część nr 3 - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 21 1050 1298 1000 0022 6680 6922 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
   
  15. Termin związania ofertą
  1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31-07-2021.
  16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
  1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
  2) wraz z ofertą należy złożyć:
  a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ, b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
  3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
  5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
  7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e'mail.
  8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
  10) do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
  11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
  12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
  13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
  14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
  15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
  17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia,
  17. Termin składania i otwarcia ofert
  1) oferty należy złożyć do dnia 11-06-2021 r. do godz. 10:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11-06-2021 r. o godz. 11:00,
  3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
  a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
   
  18. Opis sposobu obliczania ceny
   
  1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
  2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
  3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi i została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp,

  4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
  1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
  20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  kryteria:
  nazwa
  waga (znaczenie)%
  sposób liczenia wg wzoru
  cena  Wa=60,00
  Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  termin gwarancji Wb=20,00 G = [(Gof/60) x Wb] x 100 pkt czas reakcji serwisowej Wc=20,00 Trs = [(12/Trsof) x Wc] x 100 pkt
  gdzie:
  Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium cena Wa – waga w kryterium cena G – liczba punktów w kryterium gwarancja Gof o okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) Wb – waga w kryterium gwarancja Trs – liczba pkt w kryterium czas reakcji serwisowej Trsof - czas reakcji serwisowej badanej oferty (w godzinach) Wc – waga w kryterium czas reakcji serwisowej
  Całkowita liczba punktów jest równa sumie: Ca + G + Trs
  - w kryterium „termin gwarancji” termin gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach (minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń). Zaoferowanie terminu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów. Zaoferowanie terminu krótszego niż 24 miesiące będzie uznane jako niezgodne z treścią SWZ i oferta zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Pozostawienie pola pustego w druku oferty będzie uznane za wskazanie 24 miesięcy terminu gwarancji. - w kryterium „czas reakcji serwisowej”: W okresie gwarancji Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia będzie dokonywał napraw serwisowych. Przez czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie okres, od momentu zawiadomienia (przesłania zgłoszenia reklamacji) do momentu przystąpienia do naprawy/usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest podać czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach poprzez wskazanie pełnej godziny ze wskazanego przez Zamawiającego przedziału czasowego: minimum 12 godzin, maksymalnie 72 godziny. Zaoferowanie czasu krótszego niż 12 godzin nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów i w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca wskaże czas naprawy serwisowej dłuższy niż 72 godziny lub zamiast pełnej godziny – inny przedział czasowy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancji określa wzór dokumentu gwarancyjnego stanowiący załącznik do SWZ.  
  2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
  3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
  4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
   
  UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
  2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp: TAK.
   
  21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ,
  2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 264 ustawy pzp,
  3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
  4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
  5) wykonawca przedłoży Zamawiającemu - zawartą na czas obowiązywania umowy - polisę ubezpieczenia OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody powstałe z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy na kwotę minimum 200 000 PLN.6) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące poszczególnych elementów wyposażenia :a) certyfikaty dopuszczające stosowanie oferowanego wyposażenia w placówkach oświatowych wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego typu zaświadczeń, dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane;b) w celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów (parametrów technicznych) należy przedstawić kartę katalogową z poświadczeniem autentyczności przez Wykonawcę, na której będzie przedstawiony element wyposażenia; karta katalogowa musi zawierać nazwę elementu wyposażenia, nazwę producenta/dostawcy/wytwórcy, rysunek lub zdjęcie, wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy proponowane wyposażenie spełnia wymogi projektu.
  22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
  1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ.
  24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
  1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przedmiocie zamówienia i zaoferowanie produktów innych niż wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w przypadku gdy produkty wyszczególnione w formularzu zostaną wycofane z produkcji lub będą czasowo niedostępne na rynku lub zostaną zastąpione przez inne produkty. Nowo zaoferowane produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż opisane w przedmiotowym formularzu i spełniać wszystkie wymagania w nim zawarte.2. Dopuszczalna jest również zmiana cen jednostkowych w zakresie nowo oferowanych produktów, jednak ceny nie mogą być wyższe od cen przedstawionych w dniu składania oferty. Wykonawca przed dokonaniem dostawy zobowiązany będzie uzyskać na piśmie, faksem lub mailem akceptację Zmawiającego na zmianę w przedmiocie umowy i zaoferowaniu innych produktów, wykazując, że nowo zaoferowane produkty posiadają wszystkie parametry opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodny z przedstawioną ofertą przetargową.3. Dostarczenie produktów innych niż wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Odbiorcy będzie traktowane jako dostarczenie towaru wadliwego.4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.4**. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie.5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.** dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.
  25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
  26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum ogólnokształcace Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod @lo1.gliwice.pl . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych", numer sprawy: PN/UZP/01/2021, prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  27. Załączniki do specyfikacji
  1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 5 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ 3) ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz dostaw, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

  11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - wzór dokumentu gwarancyjnego,

   
  Dyrektor
   
  06-05-2021 r.  Adam Sarkowicz  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)